Algemene voorwaarden

Preambule

De vennootschap DC media, afgekort DCM en commercieel bekend als elhoo, met ondernemingsnummer/BTW: BE0738.589.375, gevestigd te Avenue Louise 179, 1050 Bruxelles

In het navolgende verwijst de term "elhoo" naar de dienst die wordt aangeboden door de onderneming "DC MEDIA".

elhoo verleent een toegangs- en gebruiksrecht tot een dienst op haar website www.elhoo.be die toelaat de facturatie van een zelfstandige en/of een vennootschap te beheren.

Voor alle andere vragen of opmerkingen over het gebruik van de site, gelieve onze rubriek FAQ te raadplegen.

Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op onlineverkoop in Europa, met uitsluiting van elk ander document.

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel, uitsluitend wegens de betrekkingen die zij op het Internet-netwerk tot stand brengen, de rechten en verplichtingen van de partijen vast te stellen die voortvloeien uit de online verkoop van de op de site aangeboden dienst.

De gebruiker verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze AV door het daartoe bestemde vakje aan te vinken bij het betreden van de site www.elhoo.be en door zijn gebruikersaccount te valideren, alvorens de dienst te kopen.

De keuze om van de dienst gebruik te maken is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Nieuwe functies kunnen worden gecreëerd door elhoo, die onderworpen zullen zijn aan deze AV. Het gebruik van de site na wijziging van de huidige AV houdt een aanvaarding van deze in. Elke wijziging van de AV zal het voorwerp uitmaken van een specifieke informatie binnen elhoo. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

Indien één of meer clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, blijven alle andere clausules geldig.

Gebruikersaccount

De doorgifte van gebruikersgegevens moet correct, actueel en accuraat zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevensoverdracht.
Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de overdracht van zijn gegevens aan derden, alsmede voor de veiligheid van zijn wachtwoord en zijn account.

Gebruikers die "beheerder" zijn van de aangemaakte account kunnen andere gebruikers uitnodigen om hun elhoo account te beheren. Deze beheerders zijn verantwoordelijk voor alle schade die door deze gebruikers wordt veroorzaakt.
De gebruiker erkent dat hij/zij uitsluitend handelt in een professionele hoedanigheid, met uitsluiting van elk privé-gebruik in de zin van de Wet Marktgedragsregels.

Tarieven

De geldende prijzen zijn die welke op de site vermeld staan op de dag van de aankoop van de dienst. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle abonnementen die na de online publicatie worden afgesloten.

De vastgestelde prijs omvat een recht op toegang tot de persoonlijke elhoo-dienst. Dit recht is niet-overdraagbaar en niet-exclusief.

Betalingsvoorwaarden

Toegang tot de dienst kan alleen worden verleend indien de betaling is gevalideerd door de derde-dienstverlener die de betaling(en) certificeert.

De prijs is contant betaalbaar, volledig, op de datum van de eerste levering van de diensten, de dag waarop uw gebruikersaccount wordt aangemaakt. Zoals aangegeven op de factuur die aan de gebruiker wordt overhandigd, komt deze in aanmerking voor beveiligde betaling via het betalingsplatform Mollie. Deze eerste factuur zal uw toetredingsdatum en jubileum bij elhoo zijn.

Bovendien behoudt elhoo zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van de door de gebruiker bestelde diensten op te schorten of te annuleren en/of de uitvoering van zijn verplichtingen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Op elke verjaardagsdatum van elhoo is de jaarlijkse betaling verschuldigd. De gebruiker zal vóór de voormelde datum meerdere malen per e-mail worden herinnerd om de door elhoo aangeboden dienst te verlengen. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de gebruikersrekening automatisch geblokkeerd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account te deblokkeren voor een periode van 7 dagen, waarna elhoo zich het recht voorbehoudt om de gebruikersaccount te deactiveren.

De gebruiker zal geen extra kosten worden aangerekend buiten die welke door elhoo worden gemaakt voor het gebruik van een betaalmethode.
In geval van sluiting van de gebruikersaccount zal geen terugbetaling of tegoed worden verleend.

Prestaties van elhoo

Het gebruik van elhoo is betalend en is enkel online toegankelijk via de website en de mobiele applicatie.

elhoo verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de gebruiker bestelde diensten te leveren, in het kader van een middelenverbintenis en binnen de gestelde termijnen.

elhoo vervangt geen enkele andere dienst van het bedrijf van de gebruiker. Elk advies of opinie gegeven door elhoo heeft enkel betrekking op de software die het bedrijf ter beschikking stelt.

elhoo behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de uitvoering van zijn contract geheel of gedeeltelijk op te schorten in geval van niet-betaling van een verschuldigde factuur of in geval van niet-naleving van een clausule van deze AV.

In geval van schending van één of meer bepalingen van deze AV behoudt elhoo zich het recht voor om de account van de gebruiker te deactiveren en schadevergoeding te eisen voor het geleden verlies. In geval van niet-gebruik van de account gedurende een periode van meer dan 2 maanden, behoudt elhoo zich het recht voor om de account te deactiveren.

Om de blokkering van de gebruikersaccount op te heffen, dient u per e-mail contact op te nemen met elhoo op het volgende adres: support@elhoo.be. Vermeld uw klantnummer en de reden van uw verzoek in de onderwerpregel van uw e-mail.

Recht van terugtrekking

Gebruikers hebben geen recht op herroeping.

Aansprakelijkheid van elhoo

}elhoo biedt u een continue service 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ondanks onze voortdurende inspanningen om u de best mogelijke service te bieden, zijn onderbrekingen van de diensten mogelijk, bijvoorbeeld in geval van storingen, defecten van de host, noodzakelijke of nuttige onderhoudsinterventies, enz. Deze onderbrekingen geven geen aanleiding tot enige schadevergoeding en elhoo kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De software kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd of gewijzigd. De gebruiker zal geen schadevergoeding kunnen vragen.

elhoo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, winstderving of inkomstenderving, ect.

De gebruiker moet elhoo binnen de 8 dagen schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de gebreken of het gebrek aan overeenstemming van de door elhoo geleverde dienst.
Wij zijn niet aansprakelijk voor een gebrek aan informatie van uw kant. elhoo zal alles in het werk stellen om het probleem binnen een week na uw kennisgeving op te lossen.

elhoo beperkt zich tot het terugbetalen van de door de gebruiker betaalde diensten.
elhoo is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering die het gevolg is van een geval van overmacht.

elhoo kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van diefstal van informatie met fysieke of elektronische middelen en de gevolgen die dit voor de klant kan hebben. De klant moet zich bewust zijn van dit latente risico en de informatie die hij als te kwetsbaar of strategisch beschouwt, achterhouden.

elhoo behoudt zich het recht voor om de verkoop van zijn software stop te zetten. De gebruiker zal op enigerlei wijze worden gewaarschuwd en zal toegang tot de software blijven hebben voor de duur van het abonnement waarop hij is ingeschreven. De gebruiker zal ten minste een maand van tevoren in kennis worden gesteld van de definitieve beëindiging van de software. De gebruiker zal alle maatregelen moeten nemen om zijn gegevens te beschermen.

De stopzetting van de verkoop door elhoo geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of herstel in hoofde van elhoo.

Alleen grove nalatigheid kan elhoo worden verweten. In geval van grove nalatigheid kan de totale schadevergoeding die aan de klant verschuldigd is, niet hoger zijn dan het totale bedrag dat elhoo heeft gefactureerd voor de periode waarin de schade zich heeft voorgedaan.

Gegevensbescherming en intellectuele eigendom

Alle elementen van de elhoo-platforms zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van deze laatste.

Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat.

Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van elhoo.

elhoo mag zijn klanten of hun opmerkingen vermelden voor promotie- of reclamedoeleinden op om het even welke drager, met inbegrip van zijn website, en mag hun namen, logo's, enz. gebruiken, tenzij de klant zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans, dat het enige bewijs zal zijn van de gemaakte afspraken. Deze AV zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Een in een andere taal opgesteld contract of AV zal alleen voor commerciële en informatieve doeleinden als een vertaling worden beschouwd.

Contact

Hulp: support@elhoo.be

Pers: press@elhoo.be

Telefoon: +32 2 242 41 43

Partners

Newsletter